Еко Лаб Груп

Еко Лаб Груп

Вашето спокойствие е наш приоритет

ЗА НАС

ЕКО ЛАБ ГРУП предлага широка гама от услуги в областта на екологията, здравето и безопасността при работа, включително лабораторни измервания, консултантска подготовка с цел сертифициране на системи за управление. Лабораторията на ЕКО ЛАБ ГРУП е напълно оборудвана с технически средства, подходящ квалифициран персонал и най-съвременни електронни измервателни системи. Резултатите от нашата лаборатория са надеждни и осигуряват ефективна помощ на нашите клиенти.

УСЛУГИ ПО НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ
УСЛУГИ ПО КОНТРОЛ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Планиране / Обхват на акредитация
ЕКО ЛАБ ГРУП анализира и документира всички дейности преди измерването в рамките на акредитирания обхват съобразно изискванията на ISO 17025:2018 и ISO 17021:2012, чрез попълване на заявка или посещение на място на обекта.
Лабораторни изследвания
При посещение на място, Лабораторията тества чрез мобилна апаратура параметри на въздуха, околната и работна среда и Оценява резултатите, получени от лабораторни изследвания.
Отчитане
След оценката, ЕКО ЛАБ ГРУП анализира пробите за параметри според обхвата и подготвя протоколи по изискванията на нормативната уредба.
Обратна връзка
Искаме обратна връзка за нашите услуги, за да поддържаме клиентите ни доволни и да подобряваме нашите услуги.

Обучения

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ISO СИСТЕМА. ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШЕНИ ОДИТОРИ ПО ISO СТАНДАРТИ.

ЕКО ЛАБ ГРУП предлагаме присъствени и виртуални курсове за обучение на водещи и вътрешни одитори.
Предлагаме програми за обучение на одитори в областите QMS, EMS, Лабораторна акредитация, OHSAS, FSMS, ISMS, EnMS, HACCP, BRC food, BRC- IOP за опаковане, FSSC 22000, и др.
При завършване на курса предоставяме сертификат на участниците.
Създаваме презентационни материали за обучение на одитори със слайдшоу на PowerPoint и учебни материали за сертифициране по различни международни стандарти. Те могат да бъдат закупени и да се използват за вашата организация или за клиенти.

Обучение по изискванията на системи за управление и обучение на одитори по ISO се предлагат в следните области:
• Система за управление на качеството – обучение по ISO 9001;
• Система за управление на околната среда – обучение по ISO 14001;
• Система за безопасност на труда – ISO 45001;
• Система за управление на информационната сигурност – ISO 27001
• Система за управление за борба с подкупването – ISO 37001
• Система за управление на ИТ услугите – ISO 20000;
• Система за управление на безопасността на храните – HACCP / FSSC 22000 / ISO 22000;
• BRC храна/ BRC дистрибуция;
• QMS за медицинско изделие – обучение по ISO 13485
• Система за енергиен мениджмънт – ISO 50001

Консултирането и обучението се извършват от високо квалифицирани и сертифицирани специалисти, преминали международно обучение за водещи одитори.

Консултантски услуги по разработване, внедряване и поддържане на системи за управление по изискванията на следните стандарти.

КОНСУЛТАЦИЯ С ЦЕЛ СЕРТИФИЦИРАНЕ. РЕШЕНИЕ НА ЕДНО МЯСТО ЗА ВСИЧКИ ВАШИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ISO:

 • Качество съгласно ISO 9001;
 • Информационна сигурност съгласно ISO 27001;
 • Управление на непрекъснатостта ISO 22301;
 • Околната среда съгласно ISO 14001;
 • Здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001;
 • Енергията съгласно ISO 50001;
 • Услугите съгласно ISO/IEC 20000-1;
 • Социална отговорност :SMETA,BSCI, SA 8000;
 • Борба с подкупването– ISO 37001;
 • Безопасност на движението по пътищата– ISO 39001;
 • Туризъм и свързаните с него услуги – ISO 13009:2015;
 • Биориск за лаборатории ISO 35001;

Нашите консултантски услуги с цел успешно  сертифициране по ISO

Ако сте новорегистрирана фирма, нашите консултантски услуги могат да ви помогнат през всички етапи на подготовка. Консултантите ни могат да извършват проверки на място, да оценят  рисковете и възможностите Ви, чрез интервюта със служители, с цел да  получат цялостна представа за дейността на дружеството и създаване на адекватна  програма за внедряване на система за управление.Ние от ЕКО ЛАБ ГРУП  предлагаме водещи консултантски услуги по внедряване на ISO стандарти.

 • Планиране: Консултантската услуга започва със встъпително обучение, където ви помагаме да разберете регламентите на стандарта, необходимостта от политика и определени цели, важни изисквания за документацията и процеса на внедряване на системата за управление.
 • Преглед на съществуващи системи и документи: След това правим анализ на пропуските или предварителна оценка на вашите съществуващи системи за управление, за да открием всички несъответствия спрямо изискванията на стандартите.
 • Разработване на система за управление: Разработваме подобрена система за управление, използвайки вашите вътрешни документи. Впоследствие съдействаме за коригиране на несъответствията  и внедряване на подобрената система за управление, която е 100% готова за сертифициране по ISO.
 • Провеждане на вътрешен одит: Нашите консултанти по ISO сертифициране  ще ви помагат при провеждането на задълбочен вътрешен одит, за да гарантират, че вашите процедури за управление и  документация са съвместими с ISO изискванията.

Нашите услуги за сертифициране също включват преглед на готовността за сертифициране. Това е особено полезно за организации, които вече са внедрили система за управление  и са готови с изискванията за документация, но биха искали окончателна оценка от експерти. Нашите ISO консултанти извършват окончателна оценка на  система за управление и потвърждават нейното съответствие и готовност за сертифициране.

СЪДЕЙСТВИЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

Предстоящи програми:

 • По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020- Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“;
 • Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП от 1 май 2022;
 • Инсталиране на системи за ВЕИ в комбинация със съоръжения за локално съхранение от 1 май 2022.