Еколаб

Еколаб

Вашето спокойствие е наш приоритет

Услуги

1. Изпитвания на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух 2. Контрол в следните области и обхвати ♦ електрически уредби и съоръжения до 1000V; ♦ физични фактори на работната среда; ♦ шум на работното място; ♦...

Акредитация

cert1 cert2                                                                  ...

Методи за изпитване

За анализ на димни газове в индустрията, Лабораторията използва Вътрешно  лабораторна методика за определяне съдържанието на NO, NO2, NOx,  CO,  SO2, О2 и въглеводороди /метан/  в газови потоци чрез преносим газанализатор. За определяне нивото на...

Начало

PROFITEST INTRO – автоматичен Тестер

PROFITEST INTRO-  автоматичен Тестер,Германия производство на GOSSEN METRAWATT, тип M 520 T, Идентификационен номер BF006, сертификат за калибриране 307- 5818-66 от 15.05.2018 г.

GEOHM C – измерване съпротивление на заземление

GEOHM C , Сериен номер BE 1570, уред за измерване съпротивление на заземление GEOHM  C, Германия, идентификационен  № BE 1570 , сертификат за калибриране №307-5811-45/15.05.2018, GOSSEN METRAWATT

Повече информация за уреда (EN)