ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на „ЕКО ЛАБ ГРУП“ EООД се ангажира:

1. Да внедри и поддържа внедрената система за управление по отношение на качеството съобразена с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” при изпитване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от обекти с неподвижни източници.

2. Да осигури кадрови, материални и финансови ресурси за нормалното функциониране на Лабораторията за изпитване при „ЕКО ЛАБ ГРУП“ EООД.

3. Да осигури прилагането на най -добра професионална практика,
с качествено извършване на изпитването, и утвърждаване на името си и това на „ЕКО ЛАБ ГРУП“ EООД гр.Пловдив.

  •       За осигуряване изпълнението на главната си задача Лаборатория за изпитване извършва изпитване със съвременни технически средства, прецизни методи за изпитване и висококвалифициран персонал.
  •       Поддържа и разширява доверието и удовлетворяването на клиентите чрез осигуряване на качеството на изпитването и стриктно спазване на сроковете.

Прилага и усъвършенства системата за управление, съобразена с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.Повишава квалификацията на персонала.

  •        Ръководството на „ЕКО ЛАБ ГРУП“ EООД се ангажира систематично да провежда прегледи на системата за управление на Лабораторията за изпитване.

Чрез тези прегледи се цели оценяване съответствието на системата с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и проверка дали системата функционира ефективно, както и да се откриват възможности за непрекъснато подобряване на системата за управление на Лабораторията за изпитване. Стреми се към недопускане на жалби/възражения. Редовно провежда вътрешни одити и своевременно предприема коригиращи действия.

Дата: 08.10.2021