„ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД e създадена през 2017 г. с основна  дейност: Лабораторни измервания, Контрол на имисии и емисии от неподвижни и подвижни източници в атмосферния въздух на вредни вещества, измерване на шум в околната среда и на работното място,  контрол фактори на околната среда/ микроклимат, осветеност, ел.замервания, контрол  на вентилационни  инсталации/, Изпитване, мониторинг и контрол на физични и химични фактори по компонентите и факторите на околната и работната среда.

Дружеството предлага експертни консултантски  и обучителни  услуги за прилагането на екологичното законодателство както следва :Изготвяне на оценка  на безопастноста  при съхранение на ОХВ, изготвяне на собствена  оценка за непосредствена заплаха за Екологични щети и за причинени екологични щети (ЗОПОЕЩ) –  включително Уведомление по ЗОПОЕЩ в МОСВ, вписване в публичният Регистър на МОСВ, изготвяне на Авариен План, Изготвяне на Работни Листи за Класификация на Отпадъците, и други дейности свързани с опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа.

Към „ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД функционират следните обособени дейности: Органът за контрол от вида С, структуриран като отделна обособена и независима част от „ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД , Лаборатория за изпитване  на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух. „ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД е регистрирана от  Министерство на здравеопазването  чрез издадено Удостоверение за регистрация №636 /от 22.06.2018 като Служба по трудова медицина.