КОНСУЛТАЦИЯ С ЦЕЛ СЕРТИФИЦИРАНЕ. РЕШЕНИЕ НА ЕДНО МЯСТО ЗА ВСИЧКИ ВАШИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ISO:

 • Качество съгласно ISO 9001;
 • Информационна сигурност съгласно ISO 27001;
 • Управление на непрекъснатостта ISO 22301;
 • Околната среда съгласно ISO 14001;
 • Здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001;
 • Енергията съгласно ISO 50001;
 • Услугите съгласно ISO/IEC 20000-1;
 • Социална отговорност :SMETA,BSCI, SA 8000;
 • Борба с подкупването– ISO 37001;
 • Безопасност на движението по пътищата– ISO 39001;
 • Туризъм и свързаните с него услуги – ISO 13009:2015;
 • Биориск за лаборатории ISO 35001;

Нашите консултантски услуги с цел успешно  сертифициране по ISO

Ако сте новорегистрирана фирма, нашите консултантски услуги могат да ви помогнат през всички етапи на подготовка. Консултантите ни могат да извършват проверки на място, да оценят  рисковете и възможностите Ви, чрез интервюта със служители, с цел да  получат цялостна представа за дейността на дружеството и създаване на адекватна  програма за внедряване на система за управление.Ние от ЕКО ЛАБ ГРУП  предлагаме водещи консултантски услуги по внедряване на ISO стандарти.

 • Планиране: Консултантската услуга започва със встъпително обучение, където ви помагаме да разберете регламентите на стандарта, необходимостта от политика и определени цели, важни изисквания за документацията и процеса на внедряване на системата за управление.
 • Преглед на съществуващи системи и документи: След това правим анализ на пропуските или предварителна оценка на вашите съществуващи системи за управление, за да открием всички несъответствия спрямо изискванията на стандартите.
 • Разработване на система за управление: Разработваме подобрена система за управление, използвайки вашите вътрешни документи. Впоследствие съдействаме за коригиране на несъответствията  и внедряване на подобрената система за управление, която е 100% готова за сертифициране по ISO.
 • Провеждане на вътрешен одит: Нашите консултанти по ISO сертифициране  ще ви помагат при провеждането на задълбочен вътрешен одит, за да гарантират, че вашите процедури за управление и  документация са съвместими с ISO изискванията.

Нашите услуги за сертифициране също включват преглед на готовността за сертифициране. Това е особено полезно за организации, които вече са внедрили система за управление  и са готови с изискванията за документация, но биха искали окончателна оценка от експерти. Нашите ISO консултанти извършват окончателна оценка на  система за управление и потвърждават нейното съответствие и готовност за сертифициране.

СЪДЕЙСТВИЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

Предстоящи програми:

 • По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020- Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“;
 • Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП от 1 май 2022;
 • Инсталиране на системи за ВЕИ в комбинация със съоръжения за локално съхранение от 1 май 2022.