1. Изпитвания на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух

2. Контрол в следните области и обхвати

♦ електрически уредби и съоръжения до 1000V;

♦ физични фактори на работната среда;

♦ шум на работното място;

♦ изкуствено осветление;

♦ вентилационни инсталации;

3. Служба по трудова медицина

4. Консултантски услуги в областта на екологичното законодателство

5. Консултантски услуги в областта на законодателство свързано със здравето и безопасността при работа  и пожарната и аварийна безопасност.

6. Консултантски услуги по разработване, внедряване и поддържане на системи за управление по изискванията на следните стандарти.