Лаборатория за изпитване при „ЕКО ЛАБ ГРУП“ ЕООД извършва изпитвания на емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух:

◊ въглероден оксид;

◊ азотен оксид;

◊ азотен диоксид;

◊ въглероден диоксид;

       ◊ серен диоксид;

◊ кислород;

◊ метан;

◊ Измерване на потоци газове и въздух – скорост, налягане, обемен разход, температура, влажност,;

◊ Измерване на шум в околната среда ;