Консултантски услуги в областта на екологичното законодателство.

* Експертни консултации относно задължениeто на фирмите за изрядно прилагане на екологичното законодателство;

* Консултантски услуги за решаване на възникнали казуси;

* Еднократни услуги по изготвяне на заявления, попълване на формуляри и документация;

* Абонаментни услуги по водене на отчетност, изисквана от действащото законодателство по компоненти и фактори на околната среда;

* Изготвяне на Уведомления за инвестиционни намерения;

* Изготвяне на Преценки по ОВОС;

* Изготвяне на Доклади по ОВОС;

* Изготвяне на Заявления за издаване на Комплексни разрешителни (КПКЗ);

* Изготвяне на Собствена оценка за непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети (ЗОПОЕЩ);

* Дейности и изисквания  свързани с Химични вещества  (REACH, CLP, SEVEZO, ЗЗВВХВС);

* Екологична оценка (по гл. VI на ЗООС);

* Екологична отговорност ( Оценки и информация по ЗОПОЕЩ);