Консултантски услуги в областта на законодателство съврзано със здравето и безопасността при работа  и пожарната и аварийна безопасност.

 

  • Изпълнява функции съгласно Наредба № 3/1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове;
  • Организиране и координация на дейността по осигуряване на безопасността и здравето при работа;
  • Консултиране и подпомагане на ръководителя на предприятието и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
  • Контрол от името на ръководителя на предприятието за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работещите;
  • Предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения по БЗР.
  • Консултация по Дейности съврзани с Пожарна и аварийна безопасност;
  • Организира и провежда обучения и практически занятия по пожарна безопасност;