Служба по трудова медицина при „ЕКО ЛАБ КОНСУЛТ“  ЕООД

Дейности на СТМ:

* Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес, използваните суровини и материали;

* Оказване на съдействие с  документирането на оценката на риска за безопасността и здравето при работа /съгл.Наредба №5 от 1999г./ и разработване на мерки за намаляване и предотвратяване на риска.;

* Съдействие при създаването и актуализирането на фирмената документация по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на нормативните актове;

* Определяне на вида и периодичността на профилактичните медицински прегледи и изследвания на работещите и съдействие при тяхната организация;

* Анализиране на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват конкретно възложената им работа;

* Изготвяне на становище за годността за работа на новопостъпващи работещи;

* Анализиране на показателите за временната и трайна неработоспособност, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм и връзката им с условията на труд;

* Създаване и поддържане на досиета за здравното състояние на работещите, съгласно изискванията на Наредба№З/25.012008 г.;

* Организиране на обучение на работещите по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ;

* Организиране на обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа на ръководния персонал, на работещите и техните представители в комитетите и групите по условията на труд;