Органа за контрол от вид „С“  към „ЕКО ЛАБ КОНСУЛТ“  ООД  осъществява контрол в следните области и обхвати:

 
Област на Контрол Обхват на контрола
1. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V
 • Контрол на Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
 • Контрол на Съпротивление на изолация;
 • Контрол на преходно Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби;
2.

Контрол на физични фактори на работната среда

 • Температура на въздуха;
 • Скорост на движение на въздуха;
 • Относителна влажност на въздуха;
3. Контрол на Шум на работното място
 • Ниво на шум;
 • Еквивалентно ниво на шум;
 • Дневно ниво на експозиция на шум;
 • Средно седмично ниво на експозиция на шум;
 • Върхово ниво на звуково налягане;
 • Дневно, вечерно и нощно ниво на шум;
4. Контрол на Изкуствено осветление
 • Осветеност;
5. Контрол на вентилационни    инсталации
 • Скорост на въздушния поток;
 • Дебит на въздушния поток;